3.ชลบุรี 1,425 อัตรา
9.ระยอง 879 อัตรา
12.สงขลา 12 อัตรา
งานบุคคลทุพพลภาพ